Pla de capacitació digital per al personal de la Generalitat de Catalunya 2023-2026:
Navegant cap a la transformació cultural i digital 

En l’era digital en què vivim, la transformació digital de les organitzacions no és només avançar en l’ús de les eines tecnològiques disponibles sinó, sobretot, en una transformació cultural, per avançar cap a maneres de fer i treballar més àgils, flexibles i col·laboratives, basades en l’ús de les dades i en el disseny de serveis i tràmits que s’ofereixen a la ciutadania. El pilar fonamental per dur aquesta transformació cultural són les persones!  

La Generalitat de Catalunya, conscient d’aquest repte, ha posat en marxa el Pla de capacitació digital per al seu personal, amb l’objectiu d’adaptar-se a aquests canvis constants i promoure la innovació en l’Administració pública. Aquest Pla, que abasta el període del 2023 al 2026, neix del Pla desenvolupat el 2021-2022, el millora i té com a missió principal capacitar tots els professionals per a aquest canvi cultural i vetllar per minimitzar la bretxa digital interna tant entre els professionals com entre les diferents unitats que formen l’organització. 


Objectius estratègics i operatius

El Pla de capacitació digital té dos objectius estratègics clarament definits. En primer lloc, busca establir un sistema de selecció que faciliti la incorporació de professionals amb un perfil adequat per a l’Administració digital i que promogui la innovació en aquest àmbit. En segon lloc, pretén disposar d’una plantilla amb les capacitats i competències necessàries per a l’Administració digital, fomentant l’actualització constant dels coneixements i les habilitats del personal. 

Per assolir aquests objectius, es defineixen nou objectius operatius concrets que guiaran el desenvolupament del Pla. Aquests objectius inclouen la identificació de les competències professionals necessàries per a l’Administració digital, l’actualització del contingut dels llocs de treball relacionats amb la transformació digital i l’increment de la presència de perfils professionals idonis en la selecció i composició de la plantilla. També inclouen la comprensió del sistema d’Administració digital i el coneixement de les eines que el conformen per part de tot el personal, i també preveuen recursos i eines per a la capacitació i l’aprenentatge continu en tots els aspectes relacionats amb la transformació digital, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital i promoure una cultura digital compartida. A més, es fomentarà que la visió digital del servei públic sigui una competència bàsica entre el personal encarregat de comandar i coordinar equips. 

Context 

El Pla s’alinea amb els marcs normatius i estratègics establerts, com el Decret d’Administració digital, el Manual de transformació digital de l’empleat públic i l’Itinerari per a la Dècada Digital 2030 de la Comissió Europea, assegurant la coherència i l’adaptació a les tendències i objectius de la Unió Europea en aquesta matèria. 

Mapa d’actors

Per impulsar el Pla de capacitació digital, s’estableix un mapa d’actors clau. La Direcció General d’Administració Digital (DGAD) assumeix la responsabilitat de l’elaboració, l’aplicació i el seguiment del Pla. 

Altres òrgans com l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), la Direcció General de Funció Pública (DGFP), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i la Direcció General de Societat Digital col·laboren amb la DGAD per dur a terme accions transversals corporatives i garantir-ne el seguiment. 

A més, els diferents departaments i el seu sector públic assumeixen la responsabilitat de l’execució i el seguiment de les accions en el seu àmbit competencial. 

Aquest mapa d’actors s’ha constituït com a Grup Interdepartamental del Pla de capacitació digital, amb la missió d’avançar i fer el seguiment del seu desplegament. 

Actuacions transversals corporatives i actuacions departamentals 

Per assolir els objectius establerts, el Pla de capacitació digital estableix dues categories d’actuacions: les transversals corporatives i les departamentals

Les actuacions corporatives tenen com a objectiu oferir suport a tot el personal de tots els departaments i al seu sector públic en la capacitació així com abordar necessitats comunes que individualment no serien viables. Aquestes actuacions permeten una visió global i s’adrecen a persones de diferents àmbits i ubicacions. 

D’altra banda, les actuacions departamentals són planificades i executades per cada departament i el seu sector públic, emmarcades en els plans de transformació digital (en l’àmbit de les Persones). Aquest enfocament assegura que les necessitats específiques de cada departament són tingudes en compte i se’ls dona resposta. 

Beneficis i impacte 

El Pla de capacitació digital per al personal de la Generalitat de Catalunya té un impacte significatiu en diverses àrees. En primer lloc, facilita incorporar professionals amb coneixements i competències digitals clau per a l’Administració. Això ajudarà a impulsar la transformació digital i la innovació en l’Administració pública. 

A més, el Pla millora la comprensió del sistema d’Administració digital i fomenta la igualtat digital entre els empleats públics i els diferents departaments, donant suport a la formació contínua i a l’aprenentatge al llarg de la vida professional i promovent l’adquisició de coneixements i competències digitals. 

El Pla millora les competències digitals dels empleats afavorint una gestió més eficient dels recursos, una millora en la prestació dels serveis públics i una major transparència en les seves activitats

Conclusió 

El Pla de capacitació digital per al període 2023-2026 és una iniciativa estratègica transversal corporativa que busca impulsar la transformació cultural i digital de la Generalitat de Catalunya. Amb la seva implementació es pretén que tots els perfils professionals desenvolupin les capacitats i competències suficients per afrontar amb èxit els reptes de l’era en què vivim. 

El Pla preveu 32 actuacions corporatives i més de 150 actuacions departamentals, emmarcades en objectius operatius i estratègics que ja s’han començat a desenvolupar i s’aplicaran progressivament. 

Aquest Pla reflecteix la voluntat de la Generalitat de Catalunya de situar-se a l’avantguarda de la transformació cultural i digital i proporcionar contínuament al seu personal les eines necessàries per afrontar els reptes del segle XXI perquè les persones són l’eix clau de qualsevol organització. Amb aquesta visió i el compromís continu amb el progrés i creixement dels professionals i servidors públics, la Generalitat de Catalunya està preparada i ja està treballant per navegar cap a un futur digital prometedor. 

Mireia Climent Ripoll. Responsable de Coordinació del Pla de capacitació digital de la DG d’Administració Digital
Montserrat Soler Sala. Responsable de Processos i Formació de la DG d’Administració Digital

Fes un comentariCancel·la les respostes